Skip to main content

Zostań ławnikiem!

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Dodane przez:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

W październiku odbędą się wybory nowych ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju.

Zostań ławnikiem!

W tym roku upływa kadencja dotychczasowych ławników w związku z tym najpóźniej w październiku rady gmin wybiorą nowych ławników. Jastrzębska Rada Miasta wybierze do Sądu Okręgowego w Rybniku 12 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnika oraz Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju 43 ławników, w tym 25 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Co należy spełnić, by móc zostać ławnikiem:

1) posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) mieć nieskazitelny charakter;

3) ukończyć 30 lat;

4) pracować, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczyć 70 lat;

6) być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Jak zostać ławnikiem?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia należy dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia);

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia);

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia);

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia);

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia);

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszty opłaty:

- za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;

- za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;

- za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu (tj. 30.06.2023r.), a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, nie są rozpatrywane.

Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku w Biurze Rady Miasta, Urząd Miasta Al. Piłsudskiego 60, pokój Nr 125 i 126, budynek A.

Przeczytaj pełny artykuł ze źródła:

https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/zostan-lawnikiem-1


Podziel się z innymi, udostępnij:
REKLAMA

Napisz komentarz...
jesteś gościem
lub dodaj jako gość
Ładuję komentarze... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.

Ciekawy temat? Rozpocznij dyskusję. Zostaw komentarz...

na Tapecie! wyróżnione artykuły

REKLAMA


Ostanie komentarze

@The BareXCiagle jeszcze sa ludzie ktorzy mysla tylko o sobie. Bez JSW , nie byloby Jastrzebia bo pani Hetman nie dba ...
Tymczasem zarząd JSW wraz z Państwem Polskim okrada emerytów i drobnych inwestorów nie wypłacając ani 1 zł z zysku .... ...
Cudowna kolekcja, polecam na prawdę!

REKLAMA
REKLAMA